Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Jumpfix Media, een onderneming met adres Dalsteindreef 1239, 1112 XC Diemen.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Jumpfix Media, op elke
overeenkomst die tot stand komt tussen Jumpfix Media en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website www.jumpfixmedia.com (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en
(rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Jumpfix Media aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie
gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
4. Jumpfix Media zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene
voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.jumpfixmedia.com.
5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in
meervoud gehanteerd.

Jumpfix Media

Jumpfix Media biedt online marketing diensten aan voor het genereren van leads voor lokale bedrijven.

Gebruik Website

1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of
regelgeving in acht te nemen.
2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:

  • Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  • Ongevraagde reclame (spam);
  • Foute of misleidende informatie; en/of
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.

3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een
andere manier voordoen als iemand anders.
4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan
waarvoor de Website is bedoeld.
5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan
Gebruiker een bericht sturen naar info@jumpfixmedia.com.
6. Jumpfix Media behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Aansprakelijkheid

1. Jumpfix Media is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
2. Jumpfix Media is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Jumpfix Media en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
3. Jumpfix Media is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
a. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
b. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
4. Jumpfix Media is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige
duur niet beschikbaar zijn van de Website.
5. Jumpfix Media neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Jumpfix Media kan worden verwacht. Jumpfix Media is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Jumpfix Media betrachte zorg. Jumpfix Media is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Klachten

1. Bij Jumpfix Media ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen
indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het
geval een ruimere termijn voortvloeit.

Inschakeling derden

1. Jumpfix Media is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Jumpfix Media is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Jumpfix Media impliceert dat de Gebruiker Jumpfix Media machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
2. Jumpfix Media neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Jumpfix Media is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Jumpfix Media.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te
zijn, blijven Jumpfix Media en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Jumpfix Media zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

Jumpfix Media behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

Overige bepalingen

1. Jumpfix Media mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Jumpfix Media, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in
verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun
rechtsopvolgers onder algemene titel.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit
voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Jumpfix Media en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.